ورود / ثبت نام
خوش آمدید

چگونه از کفش کوهنوردی مراقبت کنیم

  1397/09/29 

اشتراک گذاری: 

ﮐﻔش ﮐوھﻧوردی ﯾﮑﯽ از اﺑﺗداﯾﯽ ﺗرﯾن و ھﻣﭼﻧﯾن ﻻزم ﺗرﯾن وﺳﺎﯾل ﮐوھﻧوردی اﺳت. ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن ﮐﻔش ھﺎ از ﻧظر ﻗﯾﻣت ﻧﯾز ﻧﺳﺑﺗﺎ ﮔران ﺑوده و ﺑﺳﯾﺎر ھزﯾﻧه ﺑر ھﺳﺗﻧد. از اﯾن رو ﺑﺎﯾد در ﻧﮕﮭداری آن ھﺎ ﺑﺳﯾﺎر دﻗت ﮐرد ﺗﺎ ﺑﺗوان ﻋﻣر ﻣﻔﯾد آن ھﺎ را ﺑﺎﻻﺗر ﺑرد. در اﯾن ﻣطﻠب ﻗﺻد دارﯾم ﺑه ﻧﮑﺎﺗﯽ در زﻣﯾﻧه ﻧﺣوه ﻧﮕﮭداری ﮐﻔش ﮐوھﻧوردی اﺷﺎره ﻧﻣﺎﯾﯾم.

ھر ﮔﺎه ﮐﻔش را از ﭘﺎی ﺧود در ﻣﯽ آورﯾد، ﺑﻧد ﮐﻔش ھﺎ را ﮐﺎﻣل ﺑﺎز ﮐرده و ﮐﻔﯽ ﮐﻔش را ھم ﺧﺎرج ﮐﻧﯾد. ﮐﻔﯽ ﮐﻔش ﻣﻌﻣوﻻ ﺑه ﻋﻠت اﯾﻧﮑه در ﻣﻌرض ﻋرق ﭘﺎھﺎﺳت، ﺑﺧﺎر و رطوﺑت زﯾﺎدی ﺑه ﺧود ﺟذب ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐه در ﺻورﺗﯽ ﮐه در داﺧل ﮐﻔش ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣوﺟب از ﺑﯾن رﻓﺗن ﮐﻔش ﺷود.

ﺑرای ﺗﻣﯾز ﮐردن ﺳطﺢ ﺑﯾروﻧﯽ ﮐﻔش ﮐوھﻧوردی، ﺑﺎﯾد ﺳطﺢ ری ﮐﻔش را ﺑﺎ ﺑرس ﻧرم و آب وﻟرم و ﺻﺎﺑون رﻗﯾق ﺑه ﺻورت ﮐﺎﻣﻼ آرام ﺷﺳﺗﺳﺷو دھﯾد ﺗﺎ ﮔل و ﻻی ﮐه روی آن ﭼﺳﺑﯾده اﺳت ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺎک ﺷده و ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺗﻧﻔس را ﻣﺟددا ﺑه ﺳطﺢ ﺑﯾروﻧﯽ ﮐﻔش ﺑرﮔرداﻧﯾم. ﺳﭘس ﺑﺎﯾد ﻻﯾه ﺑﯾروﻧﯽ را ﻣﺟددا ﺿد آب ﮐﻧﯾد. وﻗﺗﯽ ﮐه ھﻧوز ﮐﻔش دارای رطوﺑت اﺳت، اﺳﭘری ﺿد آب ﮐﻧﻧده را روی ﺳطﺢ ﺑﯾروﻧﯽ ﮐﻔش زده و ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎﻓذ ﺳطﺢ را ﺑﭘوﺷﺎﻧد. در اﯾن ﻣرﺣﻠه ﺑﺎﯾد از ﮐرم ھﺎﯾﯽ وﯾژه ﮐه ﻣﺎﻧﻊ از ﺗرک ﺧوردن ﺳطﺢ ﮐﻔش ﻣﯽ ﺷوﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﺷود. اﮔر اﯾن ﻣرﺣﻠه اﻧﺟﺎم ﻧﮕﯾرد ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﻔش ﮔران ﻗﯾﻣت ﮐوھﻧوردی ﺷﻣﺎ دﭼﺎر ﺗرک ھﺎﯾﯽ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺑرﮔﺷت ﮔردد.

ﺣﺎل ﺑﺎﯾد ﮐﻔش زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﺧﺷﮏ ﺷدن داﺷﺗه ﺑﺎﺷﻧد. و ﺑرای ﺣﻔظ ﺷﮑل ظﺎھری ﮐﻔش از ﻗﺎﻟب ھﺎﯾﯽ ﭼوﺑﯽ ﮐه ﻣﺧﺻوص ﮐﻔش اﺳت و ﻓﺿﺎی داﺧﻠﯽ آن را ﭘر ﻣﯽ ﮐﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد. ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد داﺧل آن را از روزﻧﺎﻣه ﭘر ﮐﻧﯾد. ﺳﭘس ﺑﻧدھﺎ را طوری ﺑﺑﻧدﯾد اﻧﮕﺎر ﭘﺎی ﺷﻣﺎ داﺧل ﮐﻔش اﺳت. در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻔش را در ﺟﻌﺑه ﻧﮕهداری ﻧﻣﺎﯾﯾد.

 

  ﺑرای ﺧرﯾد ﮐﻔش ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﮐوھﻧوردی دﯾﮕر وﻗت زﯾﺎدی ﺑرای ﮔﺷﺗن در ﺑﺎزار ﺻرف ﻧﺧواھﯾد ﮐرد. ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از  ﮐﻔش ﮐوھﻧوردی ﺧود را اﻧﺗﺧﺎب و ﺑه ﺻورت آﻧﻼﯾن ﺳﺎﯾت ﻓروﺷﮕﺎه اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﯾﺎﻧﺎﮐوه ﺳﻔﺎرش دھﯾد.
 


نظرات کاربران
ارسال نظر