ورود / ثبت نام
خوش آمدید

ﺗوﺻﯾه ﺑرای ﮐوھﻧوردی در زﻣﺳﺗﺎن

حبیب کمال  1397/10/01 

اشتراک گذاری: 


 
ﻣﯽ داﻧﯾم ﻓﺻل زﻣﺳﺗﺎن ﻓﺻﻠﯽ اﺳت ﮐه ﺷراﯾط ﺟوی ﺑرای طﺑﯾﻌت ﮔردی و ﮐوھﻧوردی در آن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺳﺧت ﺑﺎﺷد. ﺑه وﯾژه وﻗﺗﯽ ﮐه ﺑﺎد و ﺑوران و ﺑرف و طوﻓﺎن در ﻣﯽ ﮔﯾرد، ﺷراﯾط ﺑرای ﺑودن در طﺑﯾﻌت و ﮐوھﻧوردی ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺧت ﻣﯽ ﺷود. ﺑﺳﯾﺎری از ﺣوادث ﺑرای ﮐوھﻧوردان ﻧﯾز در ﻓﺻول ﺳرﻣﺎ رخ ﻣﯽ دھد. از اﯾن رو ﭼﻧد ﻣورد ﺗوﺻﯾه ﺑرای ﮐوھﻧوردی در زﻣﺳﺗﺎن ذﮐر ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾم ﮐه ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐوھﻧوردی اﯾﻣن ﺗر و ﻟذت ﺑﺧش ﺗری ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻋزﯾزان رﻗم ﺑزﻧد.

ھﻣﺎن طور ﮐه ﻋرض ﺷد اﺣﺗﻣﺎل ﺑﺎرش و طوﻓﺎن در زﻣﺳﺗﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻﺳت. ﭘس ﻗﺑل از ھر ﮐﺎری در زﻣﯾﻧه ﺑرﻧﺎﻣه رﯾزی ﺑرﻧﺎﻣه ﮐوھﻧوردی و طﺑﯾﻌت ﮔردی اطﻼﻋﺎت دﻗﯾق ھواﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﻧطﻘه ﻣورد ﻧظر ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺗﺎن را ﭼﮏ ﮐﻧﯾد. اﮔر ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ھﺎ از ﺷراﯾط ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﺟوی در طول زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷﻣﺎ ﺣﮑﺎﯾت دارد ﯾﺎ ﻣﺣل ﻓﻌﺎﻟﯾت را ﻋوض ﮐﻧﯾد ﯾﺎ زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾت را.
در زﻣﺳﺗﺎن ﮐوھﺳﺗﺎن ﺑﺎ ھﯾﭻ ﻓردی ﺷوﺧﯽ ﻧدارد. ﭘس ﺑﺎﯾد ﺑرای ﮐوھﻧوردی در زﻣﺳﺗﺎن ﺗﺟﮭﯾزات ﮐﺎﻓﯽ ﮐوھﻧوردی ﺑه ھﻣراه داﺷت. اﯾن ﺗﺟﮭﯾزات تخصصی را ﻣﯽ ﺗوان ﺑه ﺻورت آﻧﻼﯾن از ﺳﺎﯾت ﻓروﺷﮕﺎه اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﯾﺎﻧﺎﮐوه ﺗﮭﯾه ﻧﻣود.
اﻣﺎ اﮔر ﮐﺳﯽ وﺳﺎﯾل ﻻزم را ﺗﮭﯾه ﻧﮑرد، ﺳرﭘرﺳت ﮔروه ﺑﺎﯾد ﺑدون ﺗﻌﺎرف وی را از ﮔروه ﮐﻧﺎر ﺑﮕذارد و رﯾﺳﮏ ﻧﮑﻧد. اﮔر ھوا ﺧﯾﻠﯽ ﺳرد ﺑﺎﺷد، ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﺳری ﮐﺎرھﺎی ﺳﺎده ﺑرای ﺑﺎﻻ ﺑردن راﻧدﻣﺎن ﻋﻣﻠﮑرد اﻧدام اﻧﺟﺎم ﺷود. ﻣﺛﻼ اﯾﻧﮑه ﺳرﻣﺎی طوﻻﻧﯽ ﺑﺎﻋث ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻣﯽ ﮔردد، ﭘس ھر ﭼﻧد ﻟﺣظه ﯾﮏ ﺑﺎر اﻧداﻣﮭﺎی ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ دﺳت و ﭘﺎھﺎﯾﺗﺎن را ﺗﮑﺎن دھﯾد. ﺗوﺻﯾه ﻣﯽ ﺷود در ﮐوھﻧوردی در زﻣﺳﺗﺎن، ﻣﺎﯾﻌﺎت ﮔرم ﺑه ﻣﻘدار ﮐﺎﻓﯽ ھﻣراه اﻓراد ﺑﺎﺷد و ھر وﻗت ﺑدن اﺣﺳﺎس ﺳرﻣﺎی ﺷدﯾد ﮐرد، از اﯾن ﻣﺎﯾﻌﺎت ﮔرم ﻣﺻرف ﺷود.
وﻗﺗﯽ در ﯾﮏ ﭘﮭﻧه ﮐوه ﺣﺟم زﯾﺎدی از ﺑرف ﺑﺎرﯾده ﺷود، ﻣﯽ ﺗواﻧد اﺣﺗﻣﺎل وﻗوع ﺑﮭﻣن را ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺑرد. ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﻣﺷﺎھده ﺷراﯾط و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗوﺻﯾه ھﺎی ھواﺷﻧﺎﺳﯽ اﯾن اﺣﺗﻣﺎل را ﺗﺷﺧﯾص داده و از ﻣﺳﯾری ﮐه در ﻣﻌرض ﺑﮭﻣن اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﻗرار دارد ﻋﺑور اﻧﺟﺎم ﻧﺷود.

عکس آقای حسینی صعود زمستانی قله کلار


نظرات کاربران
ارسال نظر