ورود / ثبت نام
خوش آمدید

ﺳﻧﮕﻧوردی در ھوای ﺑﺎراﻧﯽ و برفی

حبیب کمال  1397/10/08 

اشتراک گذاری: 

ﺳﻧﮓ ﻧوردی در دل طﺑﯾﻌت ﻣﺎﻧﻧد ﺳﻧﮓ ﻧوردی در ﺳﺎﻟن و ﺑﺎ دﯾواره ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﻧﯾﺳت. ﯾﮑﯽ از ﻣواردی ﮐه اﯾن ﻧوع ﺳﻧﮕﻧوردی را ﺳﺧت ﺗر ﻣﯽ ﮐﻧد، ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﮐﻧﺗرل ﺑودن ﻣﺣﯾط و آب و ھواﺳت. ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺣﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﻧﮓ ﻧوردی ﺷراﯾط ﺟوی ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﺑد. ﺑه ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺳﻧﮕﻧوردی در ھوای ﺑﺎراﻧﯽ ﻣواردی را ﻣد ﻧظر ﻗرار داد ﺗﺎ ﺳﻧﮓ ﻧوردی اﯾﻣن ﺗری داﺷﺗه ﺑﺎﺷﯾد.

 اوﻟﯾن ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده از ﻟﺑﺎس ھﺎی ﻣﺧﺻوص ﮐه ﺧﺎﺻﯾت ﺿد آب دارﻧد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد. اﯾن ﮔوﻧه اﻟﺑﺳه وﯾژه و ﺗﻣﺎﻣﯽ وﺳﺎﯾل ﺗﺧﺻﺻﯽ رﺷﺗه ﺳﻧﮕﻧوردی را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از طرﯾق ﺳﺎﯾت ﻓروﺷﮕﺎه اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﯾﺎﻧﺎﮐوه ﺑدون ھدر دادن وﻗت و ھزﯾﻧه و ﺑه ﺻورت آﻧﻼﯾن ﺗﮭﯾه ﻓرﻣﺎﯾﯾد.

اﮔر ﻟﺑﺎس ﺿد آب ﺑر ﺗن ورزﺷﮑﺎر ﺑﺎﺷد، وی ھم از ﻧظر ﺟﺳﻣﯽ ﺑه ﺳﺧﺗﯽ ﻧﻣﯽ اﻓﺗد و ھم از ﻧظر روﺣﯽ ﻋﺻﺑﯽ ﻧﺷده و اﺳﺗرس ﺑه وی وارد ﻧﻣﯽ ﺷود. ﻣﺳﺎﻟه ﻣﮭم اﯾن اﺳت ﮐه در ﺳﻧﮓ ﻧوردی زﯾر ﺑﺎران، ﺣﺎﻟت ﻋﺻﺑﯽ و اﺳﺗرس ﺑه ورزﺷﮑﺎر دﺳت ﻧدھد. اﮔر اﺿطراب ﺑه ﺳﻧﮕﻧورد وارد ﺷود، وی دﭼﺎر اﺷﺗﺑﺎه ﺷده و در ﻣﻌرض ﺣوادث ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.

اﯾﻧﮑه در ﻣﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷﻣﺎ ھوا ﻧﺎﻣﺳﺎﻋد ﺷود ﻗوه ﺳﻧﺟش ﺷﻣﺎ را ﺑه ﭼﺎﻟش ﻣﯽ ﮐﺷد. ﺑﺎﯾد ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾد ﮐه اداﻣه راه ﺑه ﺳﻣت ﺻﻌود را داﺷﺗه ﯾﺎ اﯾﻧﮑه ﺗﺻﻣﯾم ﺑه ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮕﯾرﯾد. ﮔﺎھﯽ ﻣﺳﺎﻓت ﺻﻌود ﮐوﺗﺎه ﺗر از ﻓرود اﺳت . ﻣﯽ ﺗوان ﺣﺗﯽ در روی دﯾواره دﻧﺑﺎل ﺳرﭘﻧﺎھﯽ ﻣوﻗﺗﯽ ﮔشت ﺗﺎ طوﻓﺎن ﺑه ﭘﺎﯾﺎن ﺑرﺳد. 

ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﮑﻼت در ﺷراﯾط ﺑﺣراﻧﯽ اﯾن اﺳت ﮐه اﻓراد دﻗت و اﯾﻣﻧﯽ را ﻓدای ﺳرﻋت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐه ﺧود ﻋﺎﻣل ﺣﺎدﺛه اﺳت. ھرﮔز ﻧﺑﺎﯾد اﯾﻣﻧﯽ ﻓدای ﺳرﻋت ﺷود. ﮔﺎھﯽ ﺑه ﻋﻠت دﺳﺗﭘﺎﭼﮕﯽ و ﺳرﻋت، ﯾﮏ ﭘﯾﺞ دھﺎﻧه ﯾﮏ ﮐﺎراﺑﯾن ﺑﺳﺗه ﻧﻣﯽ ﺷود ﯾﺎ اﺷﺗﺑﺎھﺎﺗﯽ از اﯾن دﺳت رخ ﻣﯽ دھد ﮐه ﺑه ﺣﺎدﺛه ای ﻧﺎﮔوار ﺧﺗم ﻣﯽ ﺷود. اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐه ﺑﺎﯾد رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ از ﻗﺑل روی ورزﺷﮑﺎر ﺑه ﺧوﺑﯽ ﻧﮭﺎدﯾﻧه ﺷده و ﺗﻣرﮐز وی ﺑه ﺷدت ﺗﻘوﯾت ﺷده ﺑﺎﺷد.


نظرات کاربران
ارسال نظر