ورود / ثبت نام
خوش آمدید

ﻣﺣﺎﻓظت از ﻣﻔﺎﺻل و زاﻧوھﺎ

حبیب کمال  1397/11/02 

اشتراک گذاری: 

ﻣﻔﺎﺻل و زاﻧوی ﭘﺎھﺎ در ﺻﻌود و ﻓرود در ﮐوھﻧوردی ﻣﺗﺣﻣل ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻓﺷﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد. از اﯾن رو ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑه ﺳرﻋت دﭼﺎر آﺳﯾب ھﺎی ﻓراوان ﻧﯾز ﺑﺷوﻧد. ﺣﺗﻣﺎ ﺷﻧﯾده اﯾد ﮐه ﺑﺳﯾﺎری از ﮐوھﻧوردان ﺑه ﻋﻠت آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﭘﺎھﺎ ﺑه وﯾژه زاﻧوھﺎ ﮐوھﻧوردی را ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗه اﻧد. اﻣﺎ ﻧﮑﺎت ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﻣﻔﺎﺻل و زاﻧوھﺎی ﭘﺎھﺎ وﺟود دارد ﮐه در ﺻورت رﻋﺎﯾت آن ھﺎ ﻣﯽ ﺗوان از ﺑﺳﯾﺎری از آﺳﯾب ھﺎ ﺟﻠوﮔﯾری ﮐرد.

اول از ھﻣه ﺑﺎﯾد ﮐﻔش و وﺳﺎﯾل ﮐوھﻧوردی ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻋﺻﺎی ﮐوھﻧوردی را از ﺑﮭﺗرﯾن ﻧوع و ﻣﻧﺎﺳب ﺗرﯾن ﻧوع ﺑرای ﺑدن ﺧود ﺗﮭﯾه ﻧﻣوده و در ﮐوھﺳﺗﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﻓرﻣﺎﯾﯾد ﺗﺎ ﻓﺷﺎر ﮐﻣﺗری ﺑه ﭘﺎھﺎی ﺷﻣﺎ وارد ﺷود. ﻣﮭم اﺳت ﮐه در ھﻧﮕﺎم ﺻﻌود ﺣﺗﻣﺎ از ﺑﺎﺗوم ﯾﺎ ﻋﺻﺎی ﮐوھﻧوردی ﺑه ﺻورت ﺟﻔت اﺳﺗﻔﺎده ﺷود و از اﻧﺟﺎم ﺣرﮐت زاﻧو ﺑﻠﻧد ﭘرھﯾز ﮔردد. ھﻣﭼﻧﯾن ﮐوﻟه ﭘﺷﺗﯽ ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺑه ﻟﺣﺎظ ارﮔوﻧوﻣﯽ ﺑرای ﺑدن ﻓرد ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﻓﺷﺎر ﮐﻣﺗری وارد ﮐﻧد. اﯾن وﺳﺎﯾل را اﻣروزه ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎده ﺗر از ﮔذﺷﺗه ﻣﯽ ﺗوان ﺗﮭﯾه ﮐرد. ﺳﺎﯾت ﻓروﺷﮕﺎه اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﯾﺎﻧﺎﮐوه اﻣﮑﺎن ﺧرید آﻧﻼﯾن ﺗﮏ ﺗﮏ اﯾن ﺗﺟﮭﯾزات ﺗﺧﺻﺻﯽ را ﺑرای ھﻣوطﻧﺎن ﻣﮭﯾﺎ ﮐرده اﺳت.

در ھﻧﮕﺎم ﻓرود و ﭘﺎﯾﯾن آﻣدن از ﮐوه ﻧﯾزﺑﺎﯾد ﻧﺳﺑت ﺑه ﻣوﻗﻌﯾت ﺷﯾب، زاﻧو ﺑه ﺻورت ﻧﺳﺑﯽ ﺧم ﺷود و از ﺑﺎﺗوم ﯾﺎ ﻋﺻﺎی ﮐوھﻧوردی ﺑه ﺻورت ﺟﻔت اﺳﺗﻔﺎده ﮔردد. ﻧﮑﺗه ﻣﮭم دﯾﮕر اﯾن اﺳت در ھﻧﮕﺎم ﻓرود ھرﮔز ﻧﺑﺎﯾد ﺑه ﺻورت ﭘرﺷﯽ ﺣرﮐت ﮐرد. ﺣرﮐت ﺑه طرف ﭘﺎﯾﯾن ﺑه ﺻورت زﯾﮕزاگ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻧﺎﺳب ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

  ﻓرود ﺣﺗﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑه ﺻورت آرام و ﮐﻧد اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد و ﻗدم ھﺎ ﮐﻧﺗرل ﺷده ﺑرداﺷﺗه ﺷود ﺗﺎ ﻓﺷﺎر ﺑه زاﻧوھﺎ وارد ﻧﺷود. اﻣﺎ ﻗﺑل از ﺷروع ﮐوھﻧوردی ﺑﺎﯾد ﺑه ﺗﻘوﯾت ﻋﺿﻼت ﭼﮭﺎر ﺳر ران و دوﻗﻠوی ﺳﺎق ﺑﭘردازﯾد. ﺗﻣرﯾﻧﺎﺗﯽ وﯾژه وﺟود دارد ﮐﮫ اﯾن ﻋﺿﻼت را ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد. ﺗﻘوﯾت اﯾن ﻋﺿﻼت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑر ﺳر راه ﻣﺻدوﻣﯾت ھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ آن ھﺎ ﺑﺎﺷد.


نظرات کاربران
ارسال نظر