ورود / ثبت نام
خوش آمدید

ﻟزوم ﭘوﺷﯾدن دﺳﺗﮑش در ﮐوھﻧوردی

  1397/10/17 

اشتراک گذاری: 

ﻟزوم ﭘوﺷﯾدن دﺳﺗﮑش در ﮐوھﻧوردی  
 
ﺧﯾﻠﯽ ﭘﯾش ﻣﯽ آﯾد ﮐه در زﻣﺳﺗﺎن ﺑه ﻋﻠت ﭘوﺷﯾدن ﻟﺑﺎس ﮔرم، ﺑدن ﻣﺎ از ﺳرﻣﺎ ﻣﺣﻔوظ ﺑوده اﻣﺎ دﺳﺗﺎن ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﯾﺦ ﺑﺎﺷد. اﻧﺳﺎن ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺑﮭﯾﻧه ﮐﺎرھﺎ ﺑه دﺳﺗﺎن ﺧود واﺑﺳﺗه اﺳت. اﮔر دﺳت در اﺛر ﺳرﻣﺎ ﯾﺦ ﺷود، ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﯽ ﺣس ﺷده و ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﻧدارد. در ﮐوھﻧوردی ﺑه دﺳت ﺑرای اﻧﺟﺎم دﻗﯾق و ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز ﮐﺎرھﺎ ﻧﯾﺎز اﺳت و از اﯾن رو ﺑه ﭘوﺷﯾدن دﺳﺗﮑش ﻧﯾﺎز ﻣﺑرم وﺟود دارد. در اﯾن ﻣطﻠب ﺑه ﺻورت وﯾژه ﺑه ﻟزوم ﭘوﺷﯾدن دﺳﺗﮑش در ﮐوھﻧوردی اﺷﺎره ﺧواھﯾم ﮐرد.

به طور ﻣﻌﻣول در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﮐوھﻧوردی، دﺳﺗﮑش ھﺎی ﭘر و دو اﻧﮕﺷﺗﯽ و ﺳه اﻧﮕﺷﺗﯽ را در ﺑرﻧﺎﻣه  ھﺎی ﺳﻧﮕﯾن زﻣﺳﺗﺎﻧﯽ و دﺳﺗﮑش ھﺎی ﭘﻧﺞ اﻧﮕﺷﺗﯽ و ﭘﻼر در ﺑرﻧﺎﻣه  ھﺎی ﺳﺑﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد. ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی طﺑﯾﻌت ﮔردی و ﮐوھﻧوردی اﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ از دﺳﺗﮑش ھﺎ وﺟود دارد ﮐه ﻣﯽ ﺗوان ھر ﯾﮏ از اﯾن ﻣوارد را از طرﯾق ﺳﺎﯾت ﻓروﺷﮕﺎه اﯾﻧرﻧﺗﯽ ﯾﺎﻧﺎﮐوه به ﺻورت آﻧﻼﯾن ﺳﻔﺎرش داده و ﺗﮭﯾه ﮐرد.

ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺑدن ﮐه ﺑدن از طرﯾق آن ﺗﺑﺎدل ﺣرارﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺣﯾط ﭘﯾراﻣون ﺧود اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد دﺳت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد. ﺣرارت ﺑدن ﺑه راﺣﺗﯽ از ﺳر اﻧﮕﺷﺗﺎن دﺳت  ھﺎ از طرﯾق ﻣﺟﺎورت ﺑﺎ ھوای ﻣﺣﯾط و ﯾﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﺎ وﺳﺎﯾل و ﻋﻧﺎﺻر ﺧﺎرﺟﯽ ﮐه اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺧﯾس ﯾﺎ ﺳرد ھﺳﺗﻧد ﺗﺧﻠﯾه ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﺧود ﺑﺎﻋث از دﺳت رﻓﺗن ﮔرﻣﺎی ﺑدن در ﻧﺗﯾﺟه ﺳرد ﺷدن ﺑدن ﻣﯽ ﺷود .ﺑرای ﻣﻣﺎﻧﻌت و ﭘﯾﺷﮕﯾری از اﯾن ﻋﺎرﺿه ﮐوھﻧوردان از دﺳﺗﮑش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯾت ھﺎ و ﺧواص ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد. اﻣﺎ ﻻزم ﺑه ذﮐر اﺳت ﮐه در ﺷراﯾط ﺳردﺗر ﻣﯽ  ﺗوان از دﺳﺗﮑش  ھﺎی ﮔرم  ﺗر ﮐﮫ از ﺟﻧس ﭘﻠﯽ اﺳﺗر و ﯾﺎ ﭘﺷم طﺑﯾﻌﯽ ھﺳﺗﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد و ﯾﺎ در ﺷراﯾـط طوﻓﺎن و ﺑﺎرش  ﻣﯽ ﺗوان از ﯾﮏ ﻻﯾه ﻣﺣﺎﻓظ اﺿﺎﻓه که ﺧﺎﺻﯾت ﺿد ﺑـﺎد و ﯾﺎ ﺿد آب دارد، اﺳـﺗﻔﺎده ﮐرد. ﻻﯾه ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺑﮭﺗر اﺳت ﻣﺎﻧﻧد ﭘﺎرﭼه ﮔورﺗﮑس ﮐه ﺧﺎﺻﯾت ﺗﻧﻔـﺳﯽ داﺷﺗه ﺑﺎﺷﻧد .

دﺳﺗﮑش ھم ﻣﺎﻧﻧد ﻟﺑﺎس های ﮔرﻣﺎﯾﯽ، ﺑﺎﯾد از اﻟﯾﺎﻓﯽ ﺳﺎﺧﺗه ﺷده ﺑﺎﺷد ﮐه در ﺻورت ﺧﯾس ﺷدن، ﺧﺎﺻﯾت ﮔرﻣﺎﯾﯽ ﺧود را ﺣﻔظ ﮐﻧﻧد.  


نظرات کاربران
ارسال نظر