ورود / ثبت نام
خوش آمدید

ﭼرا ﺑﺎﯾد ﮔﺗر ﮐوھﻧوردی ﺑﭘوﺷﯾم؟

حبیب کمال  1397/10/23 

اشتراک گذاری: 

ﺑه وﯾژه در زﻣﺳﺗﺎن وﻗﺗﯽ ﺑه ﮐوھﺳﺗﺎن ﻗدم ﻣﯽ ﮔذارﯾد، ﺑﺎﯾد در ﻧظر داﺷﺗه ﺑﺎﺷﯾد ﮐه ﺑرف، آب، ﻣﺎﺳه و ﺷن ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﺑﺎﻻی ﮐﻔش وارد آن ﺑﺷود و ﻣزاﺣﻣت ﺑرای ﺷﻣﺎ اﯾﺟﺎد ﮐﻧد. از اﯾن رو ﮔﺗر ﮐوھﻧوردی را ﻣﻌﻣوﻻ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠه ﺑﯾن ﮐﻔش و ﺷﻠوار را ﺑه ﺧوﺑﯽ ﭘوﺷش داده و اﺟﺎزه ورود ﻣﺎده ﺧﺎرﺟﯽ ﺑه داﺧل ﮐﻔش ﮐوھﻧوردان را ﻧدھد. اﯾن ﻣورد در زﻣﺳﺗﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت.اﻣﺎ در ﻓﺻول دﯾﮕر ﭼرا ﺑﺎﯾد ﮔﺗر ﮐوھﻧوردی ﺑﭘوﺷﯾم؟

در ﻓﺻول دﯾﮕر ﺳﺎل ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﺑرف ھﻧوز در ﮐوھﺳﺗﺎن ﻣوﺟود اﺳت و ﮔﺎھﯽ ﻧﯾز، ﺑﺎران، ﺷﺑﻧم ﮔل ھﺎ و ﻣواردی دﯾﮕر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷﻠوار، ﺟوراب و ﮐﻔش ﮐوھﻧوردان را ﺧﯾس ﮐﻧد. از اﯾن رو ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧﯾس ﺷدن ﭘﺎھﺎ ﮐه ﺑﺎﻋث ﺳردی اﻧﮕﺷﺗﺎن ﭘﺎ ﻣﯽ ﺷود، در ﺗﻣﺎم ﻓﺻول ﺳﺎل از ﮔﺗر ﮐوھﻧوردی اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.

  ﺳرد ﺷدن اﻧﮕﺷﺗﺎن ﻣوردی اﺳت ﮐه ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﻋث ﺣﺎدﺛه ﺷود. ﺑرای اﺟﺗﻧﺎب از ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺑه ﻧﺎم ﺳرﻣﺎزدﮔﯽ ﭘﺎھﺎ، اﻧﺗﺧﺎب درﺳت ﮔﺗر اھﻣﯾت ﺑﺳزاﯾﯽ دارد .ﻣﺗداول ﺗرﯾن ﮐﺎرﺑرد ﮔﺗر ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧﯾس ﺷدن ﭘﺎھﺎ و ﮐﻔش ھﺎ اﺳت .ﮔﺗر ﺑﺎﯾد ﻣﺎﻧﻊ ورود آب و ﺑرف آﺑﻛﯽ ﺑه درون ﮐﻔش ﺷود .در واﻗﻊ ﮔﺗر ﺑﺎﯾد ﺧﺷﻛﯽ ﭘﺎ در طول ﺑرﻧﺎﻣه ﺻﻌود را ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧد .ﮔﺗر ﺑﺎﯾد ﮔرم ھم ﺑﺎﺷد .ﭘﺎھﺎی ﺳرد ﻟذت ﺻﻌود را از ﺑﯾن ﻣﯽ ﺑرد و در ﻣوارد ﺑﯾﺷﻣﺎری ﻣﻧﺟر ﺑه ﺳرﻣﺎزدﮔﯽ ﻣﯽ ﺷود.

واﺿﺢ اﺳت ﮐه وﻗﺗﯽ ھدف ﮔﺗر ﺧﺷﮏ و ﮔرم ﻧﮕه داﺷﺗن ﭘﺎ و ﮐﻔش اﺳت، ﺑﺎﯾد ﭘﺎرﭼه آن ﺿد آب ﺑﺎﺷد. ﭘﺎھﺎ وﻗﺗﯽ ﺧﯾس ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺧود درون آن ھﺎ زودﺗر ﺳرد ﺷده و اﻧﮕﺷﺗﺎن را اﺻﻼ ﮔرم ﻧﻣﯽ ﮐﻧد. اﻧﺗﺧﺎب ﮔﺗر ﻣوردی اﺳت ﮐه ﺑﺎﯾد ﺑر اﺳﺎس ﻧﯾﺎزھﺎی ﺷﻣﺎ اﻧﺟﺎم ﺷود. اﻣﺎ اﯾن وﺳﺎﯾل ﺗﺧﺻﺻﯽ ﮐوھﻧوردی را به راﺣﺗﯽ در ﻓروﺷﮕﺎه ھﺎی ﺳطﺢ ﺷﮭر ﻧﻣﯽ ﺗوان ﯾﺎﻓت. ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧه ﺳﺎﯾت ﻓروﺷﮕﺎه اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﯾﺎﻧﺎﮐوه اﯾن وﺳﺎﯾل و اﻟﺑﺳه ﮐوھﻧوردی را ﺑﺎ ﺗﻧوع ﺑﺎﻻ ﺑرای ﻋزﯾزان ھﻣوطن ﮔرد آورده و اﻣﮑﺎن ﺧرﯾد آﻧﻼﯾن را ﻧﯾز ﻓراھم ﮐرده اﺳت.


نظرات کاربران
ارسال نظر