ورود / ثبت نام
خوش آمدید

ﭼﻧد ﻧﮑﺗه ﺑرای ﭘﺎﯾﯾن آﻣدن از ﮐوه

حبیب کمال  1397/10/06 

اشتراک گذاری: 

ﺑﺳﯾﺎری اﻓراد ﺳﺧﺗﯽ ﮐﺎر در ﮐوھﺳﺗﺎن را ﻓﻘط در ﺻﻌود ﻣﯽ داﻧﻧد و ﻓرود و ﭘﺎﯾﯾن آﻣدن از ﮐوه را ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎده و ﺑدون ھﯾﭻ ﻧﮑﺗه ای ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد. ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ ﭘﺎﯾﯾن آﻣدن از ﮐوه ھم ظراﻓت ھﺎ و ﻧﮑﺎت ﺧﺎص ﺧود را دارد ﮐه ﺑﺎﯾد رﻋﺎﯾت ﺷوﻧد.
اوﻻ ﺑﺎﯾد طوری ﺑرﻧﺎﻣه رﯾزی ﺷود ﮐه ﺑرای ﭘﺎﯾﯾن آﻣدن از ﮐوھﺳﺗﺎن ھﻧوز اﻧرژی ﮐﺎﻓﯽ در ورزﺷﮑﺎران ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﺑﺎﺷد. زﯾرا ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧود ﻣوﺟب اﻓت ﻋﻣﻠﮑرد و اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﻣﻧﺟر ﺑه ﺣﺎدﺛه در ﮐوھﻧوردان ﺷود. در اداﻣﮫ ﻣطﻠب ﺑه ﭼﻧد ﻧﮑﺗه ﺑرای ﭘﺎﯾﯾن آﻣدن از ﮐوه اﺷﺎره ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾم.

اوﻟﯾن ﻧﮑﺗه ای ﮐه ﻻزم اﺳت در ﻣورد ﭘﺎﯾﯾن آﻣد از ﮐوه در ﻧظر داﺷﺗه ﺷود، ﮔﺎم ﺑرداﺷﺗن ﺑه ﺻورت ﮐوﺗﺎه و ﮐﻧﺗرل ﺷده اﺳت. ﻧﺑﺎﯾد ﻓﻘط ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗوه ﺟﺎذﺑﮫ زﻣﯾن و ﺑدون ﮐﻧﺗرل ﻗدم ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ ﺧود ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣوﺟب ﺣﺎدﺛﮫ ﺷود.اﯾن ﮔﺎم ھﺎی ﻣﺗﻌﺎدل اﻧرژی ﮐوھﻧورد را ﺣﻔظ ﮐرده و از ﺧﺳﺗﮕﯽ زودرس ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد. در ھﻧﮕﺎم ﭘﺎﯾﯾن آﻣدن از ﮐوه ﺣﻔظ ﺗﻌﺎدل ﺑﺎﯾد ﺑﺻورﺗﯽ ﻋﻣﻠﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﺻورت اﺣﺳﺎس ﺳﺳﺗﯽ زﻣﯾن در زﯾر ﭘﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻘب ﮐﺷﯾده و ﺣرﮐﺎت ﺑﻌدی ﺑدن را ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل ﻗرار دھﯾد. در ھﻧﮕﺎم ﭘﺎﯾﯾن آﻣدن از ﮐوه ﻗطﻌﺎ اﻧرژی ورزﺷﮑﺎران ﮐﻣﺗر از اﺑﺗدای ﺻﻌود اﺳت. ﭘس ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺟذب اﻧرژی وﺟود دارد. ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻورت ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺣرﮐت ﮐرده و در ﭘﺎﯾﺎن ھر ﻣرﺣﻠﮫ اﺳﺗراﺣﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﺷده و در آن ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﮐﺎﻟری دار ﺑرای ﺗﺟدﯾد ﻗوای ورزﺷﮑﺎران ﻣﺻرف ﺷود. اﺳﺗراﺣت در ﺳرازﯾری اھﻣﯾﺗش ﮐﻣﺗر از اﺳﺗراﺣت در ﺻﻌود ﻧﯾﺳت.

ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد در ھﻧﮕﺎم ﻓرود، اﻓرادی ﮐﮫ در ارﺗﻔﺎع ﭘﺎﯾﯾﻧﺗر ھﺳﺗﻧد را در ﺧطر ﻗرار ﻧدھﯾد. ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد از رﯾزش ﺳﻧﮓ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﺧودداری ﮐﻧﯾد و ﻗﺑل از ﮔرﻓﺗن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه از ﻣﺣﮑﻣﯽ آﻧﮭﺎ ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد. در ﺻورت رﯾزش ﺳﻧﮓ، دﯾﮕران را ﺑﺎ ﻓرﯾﺎد ﻣطﻠﻊ ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﺑﺎ وﺟود رﻋﺎﯾت ﺗﻣﺎم اﯾن ﻧﮑﺎت، ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﺟﮭﯾزات ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺻﻌود و ﻓرود ﺑﺳﯾﺎر ﺟدی اﺳت. ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﮐﻠﯾﮫ وﺳﺎﯾل ﻣورد ﻧﯾﺎز در ﮐوھﻧوردی را از ﺳﺎﯾت ﻓروﺷﮕﺎه اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﯾﺎﻧﺎﮐوه ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن ﺗﮭﯾﮫ ﻓرﻣﺎﯾﯾد.


نظرات کاربران
ارسال نظر