ورود / ثبت نام
خوش آمدید

ﺑﻘﺎ در ﺷراﯾط ﺑﺣراﻧﯽ ﮐوه

حبیب کمال  1397/11/04 

اشتراک گذاری: 

آﺳﯾب و ﺣﺎدﺛه ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای ھر ورزﺷﮑﺎری ﭘﯾش ﺑﯾﺎﯾد. طﺑﯾﻌﺗﺎ در ﮐوھﺳﺗﺎن ﮐه ﻣﺣﯾط ﮐﻧﺗرل ﺷده ﻧﯾﺳت، اﺣﺗﻣﺎل ﺣﺎدﺛه و آﺳﯾب ﺑرای ﮐوھﻧوردان را ﺑﯾﺷﺗر ﻧﯾز ﻣﯽ ﮐﻧد. اﻟﺑﺗه اﺳﺗﻔﺎده از وﺳﺎﯾل و ﺗﺟﮭﯾزات ﮐوھﻧوردی ﻣﯽ ﺗواﻧد درﺻد اﺣﺗﻣﺎل اﯾن ﺣوادث و آﺳﯾب ھﺎ را ﮐم ﮐﻧد. ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧه اﯾن وﺳﺎﯾل در ﮐﺷور ﻣﺎ ﻧﯾز ﻣوﺟود اﺳت و ﺣﺗﯽ ﺑه ﺻورت آﻧﻼﯾن ﻧﯾز از ﺳﺎﯾت ﻓروﺷﮕﺎه اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﯾﺎﻧﺎﮐوه ﻗﺎﺑل ﺗﮭﯾه ﮐردن اﺳت. اﻣﺎ ﺑﺎز ھم ﻣﻣﮑن اﺳت ﺣوادث ﻣﻧﺟر ﺑه آﺳﯾب ﺑرای ﮐوھﻧوردان ﺑه وﻗوع ﺑﭘﯾوﻧدد. ورزﺷﮑﺎر ﺣﺎدﺛه دﯾده ﺑرای ﺑﻘﺎ در ﺷراﯾط ﺑﺣراﻧﯽ ﮐوه ﺑﺎﯾد از ﻗﺑل آﮔﺎھﯽ ھﺎی ﻻزم را داﺷﺗه ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﻧﺟﺎت ﭘﯾدا ﮐﻧد.

از راﯾﺞ ﺗرﯾن آﺳﯾب ھﺎ و ﺟراﺣت ھﺎﯾﯽ ﮐه در ﺻﻌود ھﺎ ﺑه ﮐوھﻧوردان وارد ﻣﯽ ﺷود، آﺳﯾب در ﻧﺎﺣﯾه اﻧدام ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ و ﺷﮑﺳﺗﮕﯽ و رگ ﺑه رگ ﺷدن اﺳت  .در اﯾن ﺣﺎﻟت ﺑﺎﯾد ﭘﺎ را ﺛﺎﺑت ﻧﮕه داﺷت ﺗﺎ از آﺳﯾب ھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑﻌدی ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود .ھﻣﭼﻧﯾن اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ ﮐﯾﺳه ﺧواب ﺑه ﻋﻧوان ﺑﮏ آﺗل اﯾده ﺧوﺑﯽ اﺳت . ﺣﺎل ﯾﮏ ﺳری ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت اورژاﻧﺳﯽ ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد ﺗﺎ ﺷراﯾط ﻓرد آﺳﯾب دﯾده را ﺑه طور ﮐﻠﯽ ﺑﺳﻧﺟﯾد. ﻗﺑل از ﺷروع ﺑه آﺗل ﺑﻧدی ﮔردش ﺧون و ﺿرﺑﺎن و اﺣﺳﺎس زﯾر آﺳﯾب را ﭼﮏ ﮐﻧﯾد .اﮔر ﻗوزک ﭘﺎ آﺳﯾب دﯾده  , ﺑﺑﯾﻧﯾد آﯾﺎ اﻧﮕﺷﺗﺎن ﭘﺎﯾش را ﺣس ﻣﯽ ﮐﻧد؟ آﯾﺎ آﻧﮭﺎ ﮔرم و ﺻورﺗﯽ ھﺳﺗﻧد؟ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد آﻧﮭﺎ را ﺣرﮐت دھد؟ ﺣﺎل در ﯾﮏ ﻣوﻗﻌﯾت راﺣت ﺷروع ﺑه آﺗل ﺑﻧدی ﮐﻧﯾد  .ﻣﻔﺎﺻل ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن ﺷﮑﺳﺗﮕﯽ و ﯾﺎ اﺳﺗﺧوان ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯾن ﻣﻔﺻل آﺳﯾب دﯾده را ﺟﻣﻊ ﮐﻧﯾد و ﺳﭘس آن را ﺑﺎ ﻧوار ﯾﺎ ھر ﭼﯾز دﯾﮕری ﮐه در اﺧﺗﯾﺎر دارﯾد ﺑه طور اﯾﻣن ﺑﺑﻧدﯾد  .دوﺑﺎره ﮔردش ﺧون را ﭼﮏ ﮐﻧﯾد .

ﺑﺎﯾد ﻣﺻدوم را از ﻧظر اﺣﺗﻣﺎل آﺳﯾب ﻧﺧﺎﻋﯽ ﭼﮏ ﮐرد. اﮔر آﺳﯾب ﻧﺧﺎﻋﯽ وارد ﺷده ﺑﺎﺷد، ﺗﮑﺎن دادن وی ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣﻌﻠوﻟﯾت داﺋﻣﯽ ﻣﻧﺟر ﺷود. اﮔر آﺳﯾﺑﯽ ﺑه ﺳر ﻓرد وارد ﺷده و ھوﺷﯾﺎری وی ﮐم ﺷده ﺑﺎﯾد ﺳر و ﮔردن او را ﺛﺎﺑت ﻧﮕﮫ دارﯾد  .ﯾﮏ راه ﺑرای اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر اﯾن اﺳت ﮐه ﯾﮏ ﮐﺎور را ﺑردارﯾد و داﺧل آن را ﭘر از ﺷن و ﯾﺎ از ﻟﺑﺎس ﭘر ﮐﻧﯾد و ﮔردن و ﺳر او را طﺑق ﺷﮑل ﺛﺎﺑت ﮐﻧﯾد و ﺑﻌد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﺳر ﺗﺎ ﭘﺎی او را ﻣﻌﺎﯾﻧه ﮐﻧﯾد  .اﯾن ﮐﺎر ﻧﯾﺎز ﺑه اﺣﺗﯾﺎط ﻓراواﻧﯽ دارد و اﮔر در ﺗوازن ﺳﺗون ﻓﻘرات ﻓرد ﻣﺷﮑﻠﯽ ﭘﯾش ﺑﯾﺎﯾد و ﯾﺎ او اﺣﺳﺎس درد ﮐﻧد ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﺎر را ﻣﺗوﻗف ﮐﻧﯾد .  


نظرات کاربران
ارسال نظر