ورود / ثبت نام
خوش آمدید
اخبار

تفاهم نامه دوجانبه فروشگاه یاناکوه و باشگاه کوهنوردی اسپروز

تفاهم نامه فروشگاه یاناکوه با باشگاه کوهنوردی اسپروز، صبح یکشنبه 16 مهرماه در فروشگاه یاناکوه به امضای جناب آقای حمیدرضا تسلیمی مدیریت فروشگاه یاناکوه و جناب آقای علی سلیمیان، مدیریت باشگاه کوهنوردی اسپروز به منظور هماهنگی جهت فعالیت های مشترک رسید و توافقات لازم انجام گردید.

تفاهم نامه دوجانبه فروشگاه یاناکوه و باشگاه کوهنوردی آرش

تفاهم نامه فروشگاه یاناکوه با باشگاه کوهنوردی آرش اصفهان، صبح یکشنبه 16 مهرماه در فروشگاه یاناکوه به امضای جناب آقای حمیدرضا تسلیمی مدیریت فروشگاه یاناکوه و جناب آقای آرش باقری، مدیریت باشگاه کوهنوردی آرش به منظور هماهنگی جهت فعالیت های مشترک رسید و توافقات لازم انجام گردید.

خرید سریع و آسان

اپلیکیشن و ربات تلگرام

 

ﻣﺣﺎﻓظت از ﻣﻔﺎﺻل و زاﻧوھﺎ

ﻣﺣﺎﻓظت از ﻣﻔﺎﺻل و زاﻧوھﺎ

ﻣﻔﺎﺻل و زاﻧوی ﭘﺎھﺎ در ﺻﻌود و ﻓرود در ﮐوھﻧوردی ﻣﺗﺣﻣل ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻓﺷﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد. از اﯾن رو ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑه ﺳرﻋت دﭼﺎر آﺳﯾب ھﺎی ﻓراوان ﻧﯾز ﺑﺷوﻧد. ﺣﺗﻣﺎ ﺷﻧﯾده اﯾد ﮐه ﺑﺳﯾﺎری از ﮐوھﻧوردان ﺑه ﻋﻠت آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﭘﺎھﺎ ﺑه وﯾژه زاﻧوھﺎ ﮐوھﻧوردی را ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗه اﻧد. اﻣﺎ ﻧﮑﺎت ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﻣﻔﺎﺻل و زاﻧوھﺎی ﭘﺎھﺎ وﺟود دارد ﮐه در ﺻورت رﻋﺎﯾت آن ھﺎ ﻣﯽ ﺗوان از ﺑﺳﯾﺎری از آﺳﯾب ھﺎ ﺟﻠوﮔﯾری ﮐرد.
ﭼرا ﺑﺎﯾد ﮔﺗر ﮐوھﻧوردی ﺑﭘوﺷﯾم؟

ﭼرا ﺑﺎﯾد ﮔﺗر ﮐوھﻧوردی ﺑﭘوﺷﯾم؟

در زﻣﺳﺗﺎن وﻗﺗﯽ ﺑه ﮐوھﺳﺗﺎن ﻗدم ﻣﯽ ﮔذارﯾد، ﺑﺎﯾد در ﻧظر داﺷﺗه ﺑﺎﺷﯾد ﮐه ﺑرف، آب، ﻣﺎﺳه و ﺷن ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﺑﺎﻻی ﮐﻔش وارد آن ﺑﺷود و ﻣزاﺣﻣت ﺑرای ﺷﻣﺎ اﯾﺟﺎد ﮐﻧد. از اﯾن رو ﮔﺗر ﮐوھﻧوردی را ﻣﻌﻣوﻻ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠه ﺑﯾن ﮐﻔش و ﺷﻠوار را ﺑه ﺧوﺑﯽ ﭘوﺷش داده و اﺟﺎزه ورود ﻣﺎده ﺧﺎرﺟﯽ ﺑه داﺧل ﮐﻔش ﮐوھﻧوردان را ﻧدھد.
ﻟزوم ﭘوﺷﯾدن دﺳﺗﮑش در ﮐوھﻧوردی

ﻟزوم ﭘوﺷﯾدن دﺳﺗﮑش در ﮐوھﻧوردی

ﺧﯾﻠﯽ ﭘﯾش ﻣﯽ آﯾد ﮐه در زﻣﺳﺗﺎن به ﻋﻠت ﭘوﺷﯾدن ﻟﺑﺎس ﮔرم، ﺑدن ﻣﺎ از ﺳرﻣﺎ ﻣﺣﻔوظ ﺑوده اﻣﺎ دﺳﺗﺎن ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﯾﺦ ﺑﺎﺷد. اﻧﺳﺎن ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺑﮭﯾﻧه ﮐﺎرھﺎ ﺑﮫ دﺳﺗﺎن ﺧود واﺑﺳﺗه اﺳت. اﮔر دﺳت در اﺛر ﺳرﻣﺎ ﯾﺦ ﺷود، ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﯽ ﺣس ﺷده و ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﻧدارد. در اﯾن ﻣطﻠب ﺑه ﺻورت وﯾژه ﺑه ﻟزوم ﭘوﺷﯾدن دﺳﺗﮑش در ﮐوھﻧوردی اﺷﺎره ﺧواھﯾم ﮐرد.
ضرورت نوشیدن آب در کوهنوردی زمستانی

ضرورت نوشیدن آب در کوهنوردی زمستانی

آب نوشیدن برای ورزشکاران به ویژه ورزش های سنگینی مانند کوهنوردی بسیار حیاتی است. حتی بر خلاف تصور اشتباه بسیاری افراد، در فصول سرد نیز اگر فعالیت ورزشی انجام شود از نیاز به نوشیدن آب کاسته نمی شود. در این مطلب به ضرورت نوشیدن آب در کوهنوردی زمستانی اشاره می نماییم.
ﺳﻧﮕﻧوردی در ھوای ﺑﺎراﻧﯽ و برفی

ﺳﻧﮕﻧوردی در ھوای ﺑﺎراﻧﯽ و برفی

ﺳﻧﮓ ﻧوردی در دل طﺑﯾﻌت ﻣﺎﻧﻧد ﺳﻧﮓ ﻧوردی در ﺳﺎﻟن و ﺑﺎ دﯾواره ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﻧﯾﺳت. ﯾﮑﯽ از ﻣواردی ﮐه اﯾن ﻧوع ﺳﻧﮕﻧوردی را ﺳﺧت ﺗر ﻣﯽ ﮐﻧد، ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﮐﻧﺗرل ﺑودن ﻣﺣﯾط و آب و ھواﺳت. ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺣﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﻧﮓ ﻧوردی ﺷراﯾط ﺟوی ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﺑد. ﺑه ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺳﻧﮕﻧوردی در ھوای ﺑﺎراﻧﯽ ﻣواردی را ﻣد ﻧظر ﻗرار داد ﺗﺎ ﺳﻧﮓ ﻧوردی اﯾﻣن ﺗری داﺷﺗه ﺑﺎﺷﯾد.